Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg. Zij vervangen de eerder gedeponeerde voorwaarden.

1. Algemeen
1.1
Op alle overeenkomsten met Poirier Modellen BV (hierna: "Poirier") zijn, behoudens voorzover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. Poirier aanvaardt geen eventuele (leverings) voorwaarden van de afnemer /opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling bij Poirier en de aanvaarding door Poirier hiervan. De afnemer aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvrage deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door Poirier voorzover zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

2. Aanbiedingen
2.1
De door Poirier gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Poirier mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden Poirier niet.
2.2
Het in artikel 2.1 en in het onderhavige artikel gestelde is ook van toepassing op de door onze vertegenwoordigers/agenten of andere personen in dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen, zo mede op de door hen gemaakte afspraken.  

3. Betaling
3.1
Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door Poirier in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta. Betalingskortingen gelden alleen indien deze op de factuur staan vermeld of op andere wijze schriftelijk zijn overeengekomen.
3.2
De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim. 
3.3
Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Poirier in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 30,-- (exclusief BTW).
3.4
De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3.5
De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Poirier verrekenen.
3.6 Poirier behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
3.7 Geleverde zaken blijven eigendom van Poirier totdat volledige betaling, ook van de in art. 3.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

4. Klachten/retourzendingen
4.1 Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Poirier. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
4.2
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd - na toestemming van Poirier - indien is voldaan aan het bepaalde in art. 4.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.

5. Prijzen van de door Poirier te leveren producten en diensten
5.1
De door Poirier genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een van deze kostprijsbestanddelen  na de bevestiging van de order, maar voor overdracht van de goederen verhoogd wordt, heeft Poirier het recht de verhoging aan de koper door te berekenen.  
5.2
Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na bevestiging van de orderoptredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta waar Poirier de goederen gekocht heeft.  
5.3
Indien verkocht tegen een niet vaststaande prijs, alsmede in gevallen bedoeld in voorgaande leden van dit artikel, heeft Poirier het recht de verkoopovereenkomst/order te annuleren indien de koper binnen tien dagen schriftelijk bezwaar gemaakt heeft tegen de hem door Poirier medegedeelde nader vastgestelde prijs.
5.4
Poirier is gerechtigd de prijzen van de door Poirier te leveren producten en diensten jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens.
5.5
Poirier is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Poirier stelt de wederpartij zo mogelijk tenminste een maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte.
5.6
Poirier kan een levering schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van abonnee /wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
5.7 Het is de afnemer niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poirier, rechten en /of plichten die hij ten aanzien van Poirier heeft over te dragen aan een derde. Poirier kan haar rechtsverhouding tot de afnemer en de afzonderlijke rechten en /of verplichtingen die Poirier aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen.

6. Aansprakelijkheid
6.1
De aansprakelijkheid van Poirier voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door Poirier uitgegeven - die de wederpartij lijdt doordat Poirier (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.
6.2
Art. 6.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Poirier of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde.
6.3 Onder de in art. 6.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voorzover die door (een) ander(en) dan Poirier zijn samengesteld.
6.4
Een eventuele aansprakelijkheid van Poirier en van de personen, voor wie Poirier verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7. Auteursrecht
7.1
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Poirier geleverde goederen en werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Poirier. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Poirier of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Poirier geleverde goederen of uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens Poirier wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is de afnemer verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door Poirier uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.
7.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software) materiaal te verwijderen of te wijzigen.

8. Verjaring/verval  Alle rechtsvorderingen jegens Poirier, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering /aanspraak is ontstaan.

9. Wijzigingen Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

10. Partiële nietigheid Indien een bepaling uit de overeenkomst en /of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

11. Geschillen en toepasselijk recht
11.1
Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Poirier worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Poirier de opdrachtgever /afnemer een termijn van een maand nadat Poirier zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.
11.2 Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
11.3
De wederpartij vrijwaart Poirier tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Poirier in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

12. Levering
12.1
De door Poirier te bezorgen of te verwerken goederen dienen tijdig en franco te worden aangeleverd aan het adres van haar magazijn /expeditie te Maastricht of door Poirier aan te wijzen depots te hare keuze, vergezeld van een begeleidingsbon of vrachtbrief. Poirier aanvaardt alleen verantwoordelijkheid indien deze bon of brief door Poirier rechtsgeldig is afgetekend en is, voor de inhoud van de in ontvangst genomen goederen noch voor verborgen gebreken, aansprakelijk. Bij niet franco levering worden betaalde vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Poirier om een niet franco levering te weigeren.
12.2
Overeengekomen afleveringstermijnen gelden voor Poirier slechts indien en voorzover de te verwerken of te bezorgen goederen op de overeengekomen tijd en plaats bij Poirier worden aangeleverd. Indien ten gevolge van niet tijdige aanlevering de verzorging van een opdracht binnen de overeengekomen termijn slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk en/of express-bestellingen, zal Poirier daartoe, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever gerechtigd zijn en zullen de daarvoor ontstane extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Bij niet tijdige aanlevering is Poirier bovendien gerechtigd de datum van uitvoering nader vast te stellen. Controle op tijdige aanlevering van goederen bij Poirier dient te geschieden door de opdrachtgever.

13. Afleveringstermijn
13.1
De door Poirier opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering.
13.2 Levering respectievelijk uitvoering van opdrachten geschiedt binnen de normale daarvoor geldende tijd, tenzij anders is overeengekomen. Indien een opdracht op verlangen van de opdrachtgever moet worden bespoedigd, kan het overwerk en andere eventuele hiertoe gemaakte extra kosten in rekening worden gebracht. Als tijdstip van aflevering geldt steeds de datum waarop het materiaal door Poirier bij DPD of besteldienst ter verzending wordt afgeleverd en nimmer de datum van ontvangst door de geadresseerde.

14. Recht tot weigering De opdrachtgever garandeert Poirier dat de inhoud en de verpakking van de aangeleverde goederen niet in strijd is met de wettelijke of andere geldende voorwaarden c.q. specifieke voorschriften en vrijwaart hiertoe Poirier jegens derden. Poirier heeft het recht de uitvoering van een opdracht te weigeren, indien de goederen niet blijken te voldoen aan de hiervoor geldende normen, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn tegenover de opdrachtgever of derden. In laatstbedoelde geval is de opdrachtgever gehouden de goederen op eerste verzoek terug te halen en de door Poirier gemaakte kosten te vergoeden.  

15. Aansprakelijkheid en verzekering
15.1
Onder de schade, waarvoor Poirier krachtens art. 6.1 en 6.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade met betrekking tot de in opslag genomen goederen, hoe genaamd en uit welke oorzaak ook ontstaan. Ten aanzien van tijdige aflevering van de te distribueren goederen is de eventuele aansprakelijkheid uit art. 6.1 en 6.2 van Poirier beperkt tot het bedrag van de door Poirier met betrekking tot de betreffende aflevering te verrichten werkzaamheden.
15.2 Vertraging in het door Poirier verzorgde transport, te wijten aan overmacht, is voor rekening van de opdrachtgever.
15.3
Goederen worden opgeslagen en reizen voor risico van de opdrachtgever. De te verwerken of bezorgen goederen kunnen tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadigen worden verzekerd ten verzoeke en ten laste van de opdrachtgever door tussenkomst van Poirier.
15.4
Voor juistheid van de door Poirier ingewonnen inlichtingen met betrekking tot postale voorschriften aanvaardt Poirier geen aansprakelijkheid.

16. Minimum orderbedrag/orderaantallen  In verband met de vaste kosten verbonden aan het verzorgen van een zending, wordt bij geringe aantallen/factuurbedragen een minimum orderbedrag gefactureerd.

17. Extra portokosten  Indien de te verzenden goederen niet kunnen worden verzonden tegen het tarief dat vooraf werd aangenomen en het noodzakelijk is meer porto te betalen, is Poirier gerechtigd dit zonder tussenkomst van opdrachtgever te besluiten en de extra kosten in rekening te brengen.

18. Annulering of wijziging van opdracht
 
18.1
Indien een opdracht binnen een periode van 14 dagen vóór de overeengekomen begindatum van bezorging, verzending of uitvoering door de opdrachtgever wordt geannuleerd om welke reden dan ook, heeft Poirier het recht boven de reeds gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten van derden, tenminste 10% van het oorspronkelijke te factureren bedrag in rekening te brengen, onverlet de mogelijkheid om verdere annuleringsschade in rekening te brengen indien en voor zover geleden.
18.2
Indien opdrachtgever binnen een termijn van 8 werkdagen wenst af te wijken van een reeds tevoren in diens opdracht door Poirier geplande leverdatum zal Poirier - indien zij aan die afwijking gehoor wenst te geven - een standaard onkostenvergoeding in rekening brengen van € 80,-- exclusief BTW per geval. Tevens zullen eventueel tevergeefs gemaakte reserveringen extra in rekening gebracht worden.

Poirier Modellen BV | Sandersweg 195 |  6219 NW Maastricht